سرویس و نگهداری سیستم بایگانی

خدمات سرویس و نگهداری سیستم بایگانی عبارتست از بازبینی و بازدید کلی قطعات نصب شده و نظارت مستمر برعملکرد کلی سیستم بایگانی ریلی پس از اجرا . بطور کلی هیچ سیستمی با مکانیزم را نمی توان یافت که احتیاج به سرویس، نگهداری و بازدید دوره ای حداقل یکبار در 6 ماه را نداشته باشد به ویژه برای سیستم بایگانی ریلی که دائم درحال کار و گردش میباشد. چه بسا خرابی قطعات سیستم بایگانی ریلی دربلند مدت باعث اخلال در کار و عمل مفید می گردد.