بازدید دوره ای قفسه بایگانی

بازدید دوره ای قفسه بایگانی شرکت مهندسی آداک صنعت از قفسه ریلی شامل پرسش ازکاربر فعال در خصوص کارائی سیستم و عیوب احتمالی قفسه بایگانی ریلی بوده که پرسش تلفنی در هر 4 ماه صورت گرفته و بازدید حضوری کارشناس فنی در هر 6 ماه ازقفسه ریلی انجام گرفته و در صورت اخلال کار سیستم بایگانی ظرف 24 ساعت رفع عیب شده و اقدام لازم صورت می پذیرد.