مونتاژ و دمونتاژ قفسه بایگانی

 آداک با بهره گیری از تجربه چند ساله در زمینه مونتاژ ( بستن ) ودمونتاژ ( باز کردن ) قفسه بایگانی ریلی به ارگانهایی نظیر نیروی مسلح ، صداو سیما ، بیمارستانها ، کتابخانه ها و.......... خدمت رسانی نموده است.

در بعضی سازمانها و شرکتها با توجه به تغییر کاربری محل بایگانی ، انتقال قفسه بایگانی به مکان جدید و تغییر ماهیت بایگانی از فیزیکی به نرم افزاری ، شرکت آداک آمادگی آن را دارد تا با دمونتاژ قفسه های بایگانی ریلی و انتقال طبق ابعاد فضای بایگانی با در نظر گرفتن طول ، عرض و ارتفاع با چیدمان صحیح و مونتاژمجدد کمد بایگانی ریلی ، رفع عیب احتمالی سیستم بایگانی ریلی این امر را به بهترین نحو به انجام برساند