قفسه فروشگاهی

انواع قفسه های فروشگاهی که شامل قفسه بندی فروشگاهی یک طرفه ، قفسه بندی فروشگاهی دوطرفه ، قفسه بندی فروشگاهی خود ایستا ،قفسه بندی فروشگاهی سرلاین تخت ، نیم گرد دیواری و سویاری می باشد.

در قفسه بندی فروشگاهی باید به مواردی نظیر :چگونگی چینش قفسه ها ،زیبایی قفسه ها ، کیفیت و جنس مواد بکاررفته توجه کافی داشت.