فایل ریلی

فایل ریلی آداک قابلیت تجهیز کشو جهت نقشه های   A0 ‚ A10 وهمچنین پوشه آویز رادارا میباشد. با این توضیح که علاوه بر اینکه فایل ریلی دارای حرکت بوده ، داخل فایل ریلی کشوهایی با ریل ساچمه ای 3 زمانه تجهیز می شود تا فایل ریلی دو منظوره گردد.

شرکت آداک باطراحی مناسب و ایمن R&D با توجه به اینکه طراحی واجرای کشوها نیاز به دقت و محاسبه دقیق دارد واحد این مهم را انجام رسانده است. در فایل ریلی آداک علاوه برفلز با رنگ پودری الکترواستاتیک میتوان در بدنه ودرب ها از MDF برای زیبایی کاراستفاده نمود.

درفایل ریلی کشویی نقشه میتوان ازحداقل 22 عدد وحداکثر 32 عدد کشوی ریلی استفاده نمود و در فایل ریلی کشویی پوشه آویز نیزحداقل 7 عدد و حداکثر 9 عدد تولید و اجرا نمود.