سیستم بایگانی ریلی

سیستم بایگانی ریلی آداک طرحی برای حذف راهروهای اضافه بوده و زمانی که سیستم بایگانی ریلی درحالت بسته قرار میگیرد تمامی پرونده ها ازدسترس افراد غیر، محفوظ میباشد.مطابق با استانداردهای پرونده ها تولید واجرا میگردد. درسیستم بایگانی ریلی طبقات قابلیت جابجایی داشته و جهت پرونده های با حساسیت بالا از طبقات پانچ شده استفاده میکنیم. تمام قطعات سیستم بایگانی ریلی بصورت پیچ ومهره بوده وقابلیت تعویض وجایگزینی رادارد.