قفسه متحرک چند منظوره

قفسه متحرک چند منظوره آداک با قابلیت تبدیل طبقات برای استفاده از زونکن ، پوشه ، فیلم ، سی دی ، لباس و........... بصورت مجموعه و مختلط می باشد. بدین صورت که دریک قفسه بایگانی ریلی با درنظرگرفتن تعداد زونکن ، پوشه آویز ،کارتن و .......... باابعاد مختلف ، طبقات ، کشو با فاصله متفاوت ایجاد نمود. درقفسه متحرک چند منظوره آداک ابعاد قفسه بایگانی ریلی نیز قابل تغییر بوده و می توان قفسه هایی با عمق متفاوت تولید واجرا نمود.