غشگیر (کتابیار)

غشگیر (جدا کننده پرونده ها) آداک از ملزومات قفسه بایگانی ریلی می باشد که مابین طبقات قرار گرفته و از فرو پاشی و افتادن پوشه ها جلوگیری می نماید. غشگیر در مدل های مختلف بوده که جدیدترین  تولید آداک در زمینه  غشگیر (کتابیار) به صورت چفت و بست در داخل طبقه بوده ضمن حرکت کشویی و نگهداری پوشه ها نیازی به پیچ و پرچ ندارد و بهترین کارایی را در میان غشگیرها دارد.