فایل باکس فلزی

در فایل باکس فلزی از ورق 0.5 میلیمتر الی ورق 1 میلیمتر استفاده میشود که بعد از شستشو ، فسفاته چربی گیر و خشک شدن با رنگ پودری الکترواستاتیک پوشش داده میشود.