قفسه کتابخانه ثابت

ابتدایی ترین نوع قفسه بایگانی ، قفسه کتابخانه ثابت می باشد. اما با این وجود قفسه کتابخانه ثابت همچنان کاربری خود را ازدست نداده و در بسیاری از کتابخانه ها استفاده میشود و دررنگ های متنوع بصورت کاملا ً پیچ ومهره ای گالوانیزه تولید و اجرا میگردد. از مزایای قفسه کتابخانه ثابت ، طراحی درهمه فضاها حتی درکنج و مابین ستونها میباشد .از قابلیت اضافه و کم کردن برخوردار بوده و دسترسی را بسیار ساده وآسان کرده و نیاز به هیچگونه سرویس ، تعمیرات و نگهداری ندارد.