کمد بایگانی رمزدار

کمد بایگانی آداک قابلیت رمزدار شدن را داشته  و علاوه بر داشتن قفل گاو صندوقی قفل رمزدار تایوانی بر روی درب اجرا میگردد.