فایل نقشه ایستاده نقشه آویز

فایل نقشه ایستاده آداک در ارتفاع 120 سانتی متر،عمق 40 سانتی متر و طول 100 سانتی متر مخصوص نقشه هایی که با گیره های مخصوص آلمینیومی مهار می گردد و عامل جلوگیری از تا شدن نقشه ها و محافظت از آن میگردد.