قفسه بایگانی راهرو باریک

درانبارهایی که قصد داریم از ظرفیتشان به طور کاملا فشرده استفاده نماییم ، قفسه بندی راهرو باریک از طریق کاهش اندازه راهرو و با استفاده از ماشین های مخصوص راهرو باریک قطعات قابل جایگذاری می باشد.

کاربرد قفسه بندی راهرو باریک کاملا شبیه قفسه بندی پالت راک می باشد منتها به صورت فشرده تر.