قفسه بایگانی خود راهرو

در قفسه بندی خود راهرو آداک راهرویی برای حرکت لیفتراک در نظر گرفته  و مابقی برای بارگذاری بارهای پالتی قرار داده می شود. در قفسه بندی خود راهرو با توجه به استفاده بهینه از کانال های ایجاد شده سطح مقطع استفاده از انبار به چند برابر افزایش می یابد.