قفسه بایگانی خود تغذیه

قفسه بندی خود تغذیه انبار با ریلهای غلتکی بصورت شیبدار بوده تا قطعاتی که دائم در گردش میباشد به سرعت به حرکت در آید.

در قفسه بندی خود تغذیه سرعت عمل کار بسیار زیاد شده و مسافتی که قرار است توسط کاربر طی شود حذف و سرعت کار زیاد میشود.